The Well-Shod Monopod

Manolo says, Ayyyyyyyyy! Sciapod!