Tyrannosaurus Elton Redux!

Manolo says, here you see, yet again, the Tyrannosaurus Elton in his habitual pose.

Previous examples. Tyrannosaurus Elton, Tyrannosaurus Elton Returns, King of the Jungle, Jurassic Pop Star, Darth Elton, Thunder Lizards.